Historia Szkoły

 

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 powstała w Żydowie pierwsza polska szkoła. Początkowo mieściła się w domu prywatnym Stefana Sobczyka, później w budynku dworskim naprzeciw młyna wodnego.

Pierwszą nauczycielką była Janina Karpińska Mierkiewiczowa. Później gmina zakupiła dwa budynki dawnej Rosyjskiej Straży Granicznej, przebudowała je  i oddała w roku 1927 do użytku szkoły i nauczyciela. Odtąd  tutejsza szkoła mieści się w tych budynkach. Nauczycielka Karpińska Mierkiewiczowa pracowała w tutejszej szkole aż do wybuchu II wojny  światowej. Podczas okupacji niemieckiej szkoła dla naszych dzieci została zamknięta.

Zaraz po wyzwoleniu pracę  w charakterze nauczyciela podjął Pan Zenon Zawadzki.

Z dniem 1 września  1945 r pracę podjęli Tomasz i Zofia Wilczkiewiczowie.

Z dniem 1 września 1948 r obowiązki nauczyciela i zarazem kierownika objął Henryk Światły.

Dnia 29 sierpnia 1949 r  Henryk Światły, dotychczasowy kierownik, przekazał szkołę  Pani Sewerynie Malinowskiej. Wraz z Panią Seweryną Malinowską podjęła pracę w tutejszej szkole nauczycielka  Kazimiera Kasprzakówna.  Dzięki dodaniu drugiej siły nauczycielskiej została utworzona klasa V i VI. Rodzice i dzieci byli bardzo zadowoleni, gdyż codzienne chodzenie do szkoły,  do Piwonic,  było bardzo męczące.

Dnia 5 czerwca 1963 roku zabłysło w całej wsi i szkole światło elektryczne.

Od roku szkolnego 1966/1967 po odejściu na emeryturę Pani Seweryny Malinowskiej funkcję kierownika szkoły objęła pani Kazimiera Ziąbka.

Od roku szkolnego 1972/1973 szkoła w Żydowie została przekształcona w Punkt Filialny Szkoły Podstawowej w Piwonicach.

W roku szkolnym 1976/1977 Punkt Filialny w Żydowie został podporządkowany Zbiorczej Szkole Gminnej w Godzieszach.

Od roku szkolnego 1978/1979 oprócz kierownika szkoły pani Kazimiery Ziąbka, podjęła pracę w tutejszej szkole nauczycielka Grażyna Kokocińska.

Z dniem 1 września 1983 roku długoletnia nauczycielka Kazimiera Ziąbka odeszła na emeryturę.

Z dniem 1 września 1983r dotychczasowy Punkt Filialny w Żydowie podporządkowany Zbiorczej Szkole Gminnej w Godzieszach przekształcony został na samodzielną szkołę podstawową z klasami I-III. Obowiązki dyrektora szkoły powierzono Pani Halinie Bocian.

Z powodu złego stanu technicznego budynku nie mogły się w nim odbywać lekcje. Należało przeprowadzić kapitalny remont. Na czas remontu od dnia 1 lutego 1987 r  Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie udostępniła swoje pomieszczenia. W czasie czynności przygotowawczych do remontu,  stwierdzono, że obiekt Szkoły Podstawowej w Żydowie znajduje się w rejestrze zabytków, a od roku 1985 sprawuje nad nim pieczę Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków.

Z powodu przejścia na emeryturę Pani Haliny Bocian od 1 września 1991 roku obowiązki dyrektora szkoły powierzono Pani Grażynie Kokocińskiej. Podniesiono stopień organizacyjny szkoły do klas I-VI i  oddział przedszkolny dzieci pięcio- i sześcioletnich.

W roku szkolnym 1998/1999 przeprowadzono kapitalny remont drugiego budynku szkoły, który wcześniej przeznaczony był na mieszkania dla nauczycieli. Po remoncie budynek adaptowano na cele szkolne. Niezawodną i bardzo znaczącą siłą byli rodzice. Rada Rodziców i Rodzice  w czynie społecznym wykonali  bardzo wiele prac.

Szkoła obecnie

Obecnie w Żydowie jest pełna Szkoła Podstawowa z klasami I-VIII i dwoma oddziałami przedszkolnymi dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz dzieci trzy- i czteroletnich.

 22 czerwca 2006 wybraliśmy Księdza Jana Twardowskiego na Patrona naszej szkoły. Odtąd wartości głoszone przez naszego Patrona: „Śpieszmy się kochać ludzi” były wyznacznikiem naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Od 2013 roku z okazji Jubileuszu 800-lecia Żydowa myślą przewodnią naszej szkoły został napis zamieszczony na tablicy pamiątkowej wsi:

W nas – mądrość przeszłości, w nas – pomyślność dnia, w nas – ster przyszłości.

Obecnie uczniowie mają możliwość korzystania z urządzeń i wiedzy informatycznej. Poznaną wiedzę potrafią wykorzystywać w samodzielnym przygotowywaniu prezentacji i programów. Poprzez nowe środki przekazu poszerzamy swoją wiedzę ze wszystkich przedmiotów nauczania. Bierzemy udział w ogólnopolskich i powiatowych konkursach.  Współpracujemy ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli  w Kaliszu, Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Uczestniczymy  w życiu lokalnego środowiska.